திமுக தேர்தல் அறிக்கை உங்களை கவர்ந்ததா ?

இந்த தேர்தலில் பரப்பாக எதிர்பார்க்ப்பட்டு வரும் தேர்தல் அறிக்கையில் ஏதும் உங்கள் மனதை கவர்ந்தபடி இருக்கிறதா ?

ஆம் ! (50%)

இல்லை ! (50%)

கருத்துகள் (0+0)