டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதற்கு மாநில அரசின் மெத்தனம் தான் காரணமா?

ஆம் (88%)

இல்லை (12%)

கருத்துகள் (0+0)