சுற்றுலா தல பட்டியலில் இருந்து தாஜ்மஹால் நீக்கப்பட்டது சரியா?

சரி (30%)

இல்லை (70%)

கருத்துகள் (0+0)