ஸ்டாலின் சொல்வது போல் டெங்கு காய்ச்சல் பரவ உள்ளாட்சிதேர்தல் நடத்தாதது காரணமா?

ஆம் (48%)

இல்லை (52%)

கருத்துகள் (0+0)