அதிமுகவில் தினகரன் மீதான நடவடிக்கை சரியா?

சரி (83%)

இல்லை (17%)

கருத்துகள் (0+0)