முதல்வருக்காக போக்குவரத்தை நிறுத்துவது சரியா?

சரி (4%)

இல்லை (96%)

கருத்துகள் (0+0)