சுற்றுப்பயணத்தால் தினகரனுக்கு ஆதரவு பெருகுமா?

பெருகும் (10%)

பெருகாது (90%)

கருத்துகள் (0+0)