மானியங்களை ரத்து செய்யலாமா?

செய்யலாம் (35%)

வேண்டாம் (65%)

கருத்துகள் (0+0)