சமூக நலத்திட்டங்களுக்கு ஆதார் தேவை என்பது சரியா?

சரி (76%)

இல்லை (24%)

கருத்துகள் (0+0)