அனைத்திற்கும் தேவை ஆதார் என்பது சரியா?

ஆம் (47%)

இல்லை (53%)

கருத்துகள் (0+0)