மத்திய பா.ஜ., அரசு மூன்றாண்டுகளில் சாதனை செய்துள்ளதா?

ஆம் (30%)

இல்லை (70%)

கருத்துகள் (0+0)