நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிப்பது சரியா?

சரி (32%)

இல்லை (68%)

கருத்துகள் (0+0)